Vedtægter Kulinarisk Vestjylland§1 Foreningens navn og formål

Foreningens navn er ”Kulinarisk Vestjylland”. Foreningens adresse er Fødevarepark Skjern Enge, Feldsingvej 3, 6900 Skjern. 

Formålet med Kulinarisk Vestjylland er at skabe Synlighed - Inspiration – Samarbejde.at samle områdets fødevareproducenter, forarbejdere, aftagere og andre med interesse i fødevareområdet og herunder:

  • At synliggøre og fremme bevidstheden om vestjyske kvalitetsfødevarer
  • At skabe et stærkt netværk til gensidig inspiration medlemmer og samarbejdspartnere imellem.
  • I samarbejde med erhvervene at styrke og udvikle afsætning og samhandel mellem producenter og aftagere som hoteller og restauranter, kantiner og offentlige køkkener, special- og detailhandel.
  • I samarbejde med turisme og erhverv, at virke aktivt for at skabe events og kulinariske oplevelser for både lokale og områdets mange turister 

I 2020 besluttede bestyrelserne i Kulinarisk Vestjylland og Regional Madkultur Vestjylland at sammenlægge foreningerne i Kulinarisk Vestjylland. Historisk er medlemmerne hjemmehørende i de 6 kommuner Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Herning, som vil forme kernen af netværket. 

Samtidig arbejdes der aktivt på at udvide medlemsområdet til at omfatte de sammenhængende turistområder langs vestkysten i hhv. Ringkøbing-Skjern og Varde kommune og destinationerne som  Sydvestjylland, Vesterhavet, Nordvestkysten, Limfjorden og Visit Herning, hvor det kan give værdi for medlemmerne.

 

§ 2. Holdninger

”Kulinarisk Vestjylland” er en upolitisk forening og skal ikke varetage politiske interesser.

 

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver organisation, virksomhed og enkeltperson, der ønsker at støtte foreningens formål inden for rammerne af nærværende vedtægter. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen, der suverænt tager stilling til såvel anmodninger om optagelse som forslag om eksklusion i tilfælde af restance eller aktiviteter, der bevidst søger at modarbejde foreningens formål eller aktiviteter. Et medlemskab er for et år og kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for det følgende kalenderår.


§ 4. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 personer, plus 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum en formand, næstformand, sekretær og en kasserer. Alle er valgt er for 1 år, og konstitueringen gælder for 1 år for de på generalforsamlingen valgte personer.

Bestyrelsen handler på foreningens vegne. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til én person til at tegne foreningen i forhold til pengeinstitutter eller lignende. Kassereren fører foreningens regnskab og sørger for, at kontingentet opkræves rettidigt.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal, dog kræver optagelse af lån eller garantiforpligtelser samt indgåelse af bindende kontrakter på beløb større end 10.000 kr. + moms hele bestyrelsens godkendelse. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, der arbejder under ansvar over for bestyrelsen på grundlag af kommissorier, herunder klart udmeldte økonomiske rammer, der er defineret af bestyrelsen.


§ 5. Generalforsamling og bestyrelse

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i første kvartal. Indkaldelse til generalforsamlingen sker gennem offentliggørelse på hjemmeside og pe e-mail med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal som minimum have følgende punkter på dagsordenen:

1.   Valg af dirigent

2.   Bestyrelsens beretning v/formanden

3.   Aflæggelse af det reviderede regnskab

4.   Fastsættelse af kontingent

5.   Orientering om det kommende års program

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.   Valg af revisor

8.   Indkomne forslag

9.   Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, per e-mail, være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Organisationer og virksomheder har kun én stemme.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 2/3 af foreningens medlemmer ønsker dette.

 § 6. Regnskabsår og økonomiske forpligtelser
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december det følgende år. Regnskabet skal revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen.
For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue. Der kan således ikke gøres personligt ansvar gældende for foreningens forpligtelser mod medlemmerne eller mod bestyrelsen.

 §7. Ændring af vedtægter og opløsning
Forslag om ændringer af vedtægterne behandles på generalforsamling og kræver et simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed er det den gældende formands stemme der er afgørende.

Beslutning om foreningens opløsning skal træffes på en generalforsamling, med minimum 2/3 dels flertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning fordeles en evt. formue til almennyttige formål i Vestjylland.


Senest revideret og godkendt på generalforsamling 8. februar 2021