Så er det tid til den årlige generalforsamling

Så er det tid til den årlige generalforsamling

Så er det tid til den årlige generalforsamling
mandag d. 24. februar 2020 kl 16.30 på
Westergaards Hotel, Bredgade 12, Videbæk
 

PROGRAM:

16.30-17.30 Generalforsamling
17.30-18.30 Spisning
18.30-19.15 Indlæg af madhistoriker, Asmus Gamdrup
- Medforfatter af 'EGN - Råvarer og retter fra Vestjylland'.

Asmus tager os med på en gastronomisk rejse gennem de vestjyske landskaber, deres råvarer og de retter, der kan fremtrylles deraf.
 

HUSK, at generalforsamlingen også giver anledning til
inspirerende og konstruktivt samvær

 

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig af hensyn til køkkenet

Tilmelding senest d.19.februar: email bt@insikt.dk eller mobil 23306075
_______________________________________________________________
 

Intro til formandens beretning:

 
2019 har som bekendt været præget af, at foreningen skulle finde nyt fodfæste og der blev derfor i oktober 2019 udsendt spørgeskema til afdækning af, hvad I som medlemmer mente, var det vigtigste for jer i forhold til foreningens aktiviteter.
Resultaterne er tidligere formidlet ud, og vi vil også komme nærmere ind på det på generalforsamlingen. Men specifikt på området ’samarbejde’ har bestyrelsen sammen med bestyrelsen for Regional Madkultur Vestjylland afholdt møder med det formål, at drøfte sammenlægning af de 2 foreninger, hvor vi samler det bedste fra begge foreninger og dermed står endnu stærkere både indadtil og udadtil.

Disse drøftelser er endt ud i et fælles udspil, hvor vi arbejder frem imod at blive forenet i Kulinarisk Vestjylland regi. Det håber vi, medlemmerne i begge foreninger vil bakke op om.

Fordi der reelt er tale om, at RMV ophører, skal forslaget godkendes på deres generalforsamling d. 11. marts og dernæst på en ekstraordinær generalforsamling.

For KV betyder det flere medlemmer, større styrke og bedre muligheder for at gennemføre de aktiviteter I, som medlemmer, efterspørger.


 

Generalforsamling:

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Orientering om det kommende års program
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
___________________________________________________________________ Mit indlægs indhold