Referat generalforsamling Kulinarisk Vestjylland 24. februar 2020

Referat generalforsamling Kulinarisk Vestjylland 24. februar 2020

Generalforsamling Kulinarisk Vestjylland

Dato: Mandag d. 24. februar 2020 kl. 16.30-19.00  

Sted: Westergaards Hotel, Videbæk

 

DAGSORDEN

1.     Valg af dirigent
Bjarne Thy

2.     Bestyrelsens beretning
2019 har som bekendt været præget af, at foreningen skulle finde nyt fodfæste og der blev derfor i oktober 2019 udsendt spørgeskema til afdækning af, hvad medlemmerne mente, var det vigtigste i forhold til foreningens aktiviteter.  

Resultaterne er tidligere formidlet ud, og der var klar opbakning til at arbejde videre med nøgleområderne:

  • Samlende forening for områdets fødevareproducenter, aftagere og andre interessenter
  • Stærkt netværk med brancherelevante indlæg og anden inspiration
  • Synlighed gennem events / fællesaktiviteter
  • Støtte op med reel faglig viden indenfor relevante områder
  • Aktivt at arbejde for en fælles afsætningsplatform/FoodHub 

Specifikt på området ’den samlende forening’ har bestyrelsen sammen med bestyrelsen for Regional Madkultur Vestjylland afholdt møder med det formål, at drøfte sammenlægning af de 2 foreninger, hvor vi samler det bedste fra begge foreninger og dermed står endnu stærkere både indadtil og udadtil.

Disse drøftelser er endt ud i et fælles udspil, hvor vi arbejder frem imod at blive forenet i Kulinarisk Vestjylland regi. Det udspil skal forelægges på generalforsamlingen i RMV d. 11. marts, hvor der – hvis forslaget vedtages -  skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling før forslaget kan endelig vedtages. 

For KV betyder det flere medlemmer, større styrke og bedre muligheder for at gennemføre de aktiviteter medlemmerne efterspørger.  

Gennem perioden er samarbejdet mellem Kulinarisk Vestjylland og Center for Fødevareudvikling/ Erhvervsrådet forankret i, ikke bare fælles medlemskab og et stort netværk, men også gennem en række events og bidrag til udvikling for de enkelte virksomheder. Bla. arrangement med Landmad 27.9. - indlæg med Jesper Zeilund på medlemsmødet d. 4.11. – arrangement med Råhandel d. 4. 2. – og senest til generalforsamlingen med et meget spændende indlæg ved madhistoriker Asmus Gamdrup. 

Foreningen består nu af 48 medlemmer. Det er vi i bestyrelsen meget glade for, og tolker det som ønske om opbakning til foreningens fortsatte virke og berettigelse. 

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.

 

3.     Aflæggelse af det reviderede regnskab
Ulla Rejkjær fremlagde regnskabet 2019, som viste et overskud på 51.000 kr.

Kassereren opfordrer til, at der sker en prisjustering ifb med køle-/frysehus, da elforbruget ikke længere er i balance ved 50% udlejning.
Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

4.     Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår en fortsættelse af det nuværende niveau på 900,- kr årligt

(Uafhængig af sammenlægning med RMV eller ej, vil de to foreningers nuværende kontingent fortsætte i 2020 – først fra 2021 vil det kunne ændres)

Forslaget blev godkendt af Generalforsamlingen, og medlemskontingent udsendes hurtigst muligt.

         

5.     Orientering om det kommende års program
2020 vil i sagens natur blive præget af, om sammenlægningen med RMV bliver gennemført som forventet. Derfor er der heller ikke på nuværende tidspunkt et færdigt program for året. Generalforsamlingen opfordrer dog i klare vendinger til hurtigst muligt at få det formelle på plads, så en ny ’fælles’ bestyrelse kan tage fat omkring de overordnede punkter:

  • Fastlægge mission/formål – hvorfor har KV en berettigelse og for hvem
  • Tilrette vedtægter og foreningens grafiske profil
  • Økonomi – det anses for helt afgørende, at der kan etableres en økonomi, som muliggør honorering af nødvendige funktioner, for at sikre fortsat udvikling af både aktiviteter og medlemmer. 

Selv om det ikke konkret blev diskuteret på generalforsamlingen, er det her relevant at nævne, at det undervejs i processen har været nedenstående model, som har været udgangspunkt for det videre forløb: 

Skrmbillede 2020-02-26 kl 115743png


Samtidig er der udarbejdet en ny og opdateret hjemmeside: http://kulinariskvestjylland.dk/

med links til alle medlemmer og en fane ’NYT’ hvor både forening og medlemmer har mulighed for at publicere nyheder og andre spændende tiltag. 

Kontakt til foreningen sker gennem den nye mailadr.: mail.kulinariskvestjylland@gmail.com 

Og endelig er facebook-gruppen genaktiveret, så man både på hjemmeside og fb kan følge udviklingen.


6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer
Den nuværende bestyrelse – med undtagelse af Ulla Rejkjær, som udtræder – er genvalgt og fortsætter frem til afklaring omkring RMV, som nævnt under punkt 5. Bestyrelsen består af:

Bent Graakjær (kokkehvervet/turisme) - genvalg

Søren Frederiksen (producent, naturvejleder og nationalpark) - genvalg

Per Østergaard (detailhandel/handelsråd) – genvalg

Mike Erikstrup (producent) - genvalg

Lone Fløe (kostfaglig konsulent/storkøkkener) - genvalg


Da antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke opfylder foreningens vedtægter om 7-9 medlemmer, gav Generalforsamlingen bestyrelsen bemyndigelse til at supplere sig efterfølgende med ekstra     medlemmer.

Der opfordres samtidig til, at sammensætningen af den kommende bestyrelse samlet spænder over de kompetencer, der afspejler foreningens virke.

 

7.     Valg af revisor
Vestjysk v/revisor Hans Markussen har, efter at have stået for revisionen gennem hele foreningens levetid, valgt at trække sig. Bestyrelsen takker for det fine samarbejde gennem alle årene.

Ulla Rejkjær tilbød at tage revisorposten, og det har Generalforsamlingen takket ja til.

 

8.     Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag

 

9.     Eventuelt
Nu tidligere bestyrelsesmedlem Ulla Rejkjær fik overrakt en beskeden erkendtlighed sammen med flotte og velfortjente ord for den store indsats, Ulla gennem mange år har udført som kasserer og meget mere.