Generalforsamling Kulinarisk Vestjylland 2019

Generalforsamling Kulinarisk Vestjylland

Dato: Torsdag 28. februar 2019 kl. 16.30-18.00 

Sted: Westergaards Hotel, Videbæk

 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent Bjarne Thy

2. Bestyrelsens beretning v/ formand Kent Viborg

Der er afholdt fine arrangementer i samarbejde med Center For Fødevarer, som vi kun i fællesskab har kunne løfte. Eks. inspirationsaften for iværksættere og generalforsamlingen for Erhvervscenteret hvor menuen er af lokale fødevarer.

Kulinarisk Roadshow har besøgt en del centerbyer og udvalgte aktiviteter hvor der har været producenter med rundt og synlighed. Et koncept som handelsforeninger og flere interessenter er meget interesseret i at samarbejde med. Og potentialet er langt fra udnyttet.

 

Fødevaremarkedet bød på tre nyheder. Et område (iværksættergade) for nyetablerede fødevarevirksomheder, korte faglige indlæg for store og små og et hyggeligt udeområde imellem hallerne. Med markedet har også været en stor udfordring da det er svært at skaffe udstillere, da udvalget af markeder er stor og folk ikke kan være to steder. Samme lørdag var der andre lokale aktiviteter som eks. Stauning Whisky som tog en del besøgende.  Markedet blev derfor en stor økonomisk belastning. Og bestyrelsen bruger et stort antal frivillige timer før og under markedet.

Ifb. med FoodHub konceptet har der været afholdt en række møder med cateringfirma, men det er ikke endnu lykkedes at få distributionen af lokale fødevarer fra vores område op og stå. I mellemtiden har vi investeret i et køl/frysehus som er blevet placeret i fødevareparken. Der er i dag to lejere som dækker de variable omkostninger. Men plads til flere.

Foreningen er vokset til at være 46 medlemmer som er en stor vækst. Det tolker vi som ønske om opbakning til foreningen.

 

3.  Aflæggelse af det reviderede regnskab

Ulla Rejkjær fremlagde regnskabet 2018, som viste et underskud på -6.000 kr.

Regnskab godkendt.

 

4.  Indkomne forslag:

Formanden redegjorde for indholdet og konsekvenserne af afslaget på ansøgningen til Erhvervsvækstforum, og hvorfor bestyrelsen ud fra en økonomisk betragtning finder det uansvarligt at fortsætte aktiviteterne, og derfor indstiller til generalforsamlingen, at foreningen Kulinarisk Vestjylland nedlægges og de nødvendige tiltag i den forbindelse straks iværksættes og afklares.

 

Det gav naturligt nok anledning til en debat blandt deltagerne, hvor flere gav udtryk for den store værdi, de tillægger Kulinarisk Vestjylland og det ’hul’, beslutningen i givet fald vil efterlade hos de enkelte og også i sammenhængen med at udmønte kommunens fokus på fødevareområdet.

Ingen kan forestille sig, at nogen overhovedet måtte ønske foreningen nedlagt, og derfor ønskede man også, at alle muligheder for foreningens fortsættelse blev undersøgt til bunds - men erkender også at der skal udvises økonomisk ansvarlighed.

 

Debatten endte ud i et modforslag, som kom til skriftlig afstemning.

Forslag: Bestyrelsen bemyndiges til at nedlægge foreningen Kulinarisk Vestjylland d. 31. marts 2019, hvis der ikke forinden er fundet en økonomisk forsvarlig løsning, som kan berettige en fortsætte af foreningens strategi/aktiviteter.

 

Resultat af afstemningen: 10 stemmer for. 2 stemmer imod. Forslaget blev derfor vedtaget.

 

Iflg. vedtægterne træffes beslutninger på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal, og der kræves derfor ikke en ekstraordinær generalforsamling for at gennemføre beslutningen.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Ikke relevant før afklaring af punkt 4

 

6.  Orientering om det kommende års program

Ikke relevant før afklaring af punkt 4

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Den nuværende bestyrelse fortsætter frem til afklaring af foreningens fremtid d. 31.marts 2019. Hvis foreningen fortsætter stilles følgende i forslag:

Kent Viborg (salg/marketing) - udtræder

Karsten Klit (uddannelse) - genvalg/alt. anden repræsentant for området

Bent Graakjær (kokkehvervet/turisme) - genvalg

Ulla Rejkjær (regnskab) - genvalg

Søren Frederiksen (producent og nationalpark) - genvalg

Per Østergaard (detailhandel/handelsråd) - genvalg/alt. anden repræsentant for området

Mike Erikstrup (producent) - valgt

Lone Fløe (kostfaglig/storkøkkener) - overvejer udfald af fremtidig strategi

Anders Juhl (producent) - overvejer udfald af fremtidig strategi

 

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at supplere sig efterfølgende med ekstra        

medlemmer til det antal bestyrelsen skal være på jfr. vedtægterne.

 

8.  Valg af revisor

Genvalg til Vestjysk Landboforening

 

9. Eventuelt

Oplæg til drøftelse omkring de forskellige fødevarenetværk, samarbejde, mv fra Dorte Agerbo, Westjysk Smag afventer udfald af punkt 4.